Boj proti demografickým problémom v poisťovacom sektore

Táto publikácia predstavuje príklady mnohých osvedčených postupov už zavedených v poisťovníctve a rieši tri problémy, na ktoré sa vzťahuje spoločné vyhlásenie prijaté v januári 2010 zo strany európskych poisťovacích sociálnych partnerov:
 
- rovnováha medzi pracovným a osobným životom,
- celoživotné vzdelávanie,
- bezpečnosť a ochrany zdravia v práci.

Ponúka príklady z praxe, ktoré boli vybrané pre svoju inováciu, originalitu a účinnosť pri zvyšovaní atraktivity odvetvia poisťovníctva a zamestnateľnosti jednotlivcov už pracujúcich v tomto odvetví.

- česká verzia
- anglická verzia
- nemecká verzia
- francúzska verzia