Štatistika


Technické poistné


Ukazovatele - údaje SLASPO
súhrnné štatistické údaje členských poisťovní


Ukazovatele - údaje NBS
súhrnné štatistické údaje poisťovní SR publikované Národnou bankou Slovenska


Ukazovatele - údaje Insurance Europe
údaje publikované európskou federáciou poisťovní a zaisťovní Insurance Europe


Miništatistiky
Miništatistiky vydávané SLASPO do roku 2006. Od roku 2007 sú podrobnejšie štatistiky publikované v ročných správach SLASPO v prílohách C a D.