Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2022 za poistný sektor na Slovensku

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2022 za poisťovne so sídlom na Slovensku (bez údajov za pobočky poisťovní iných členských štátov).

Od 3.Q 2021 v údajoch za poisťovne nie je zahrnutá  UNIQA poisťovňa, a. s., ktorá sa transformovala na UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. ukončila poisťovaciu činnosť 20.12.2021, ale účtovnú závierku zostavovala až k 31.12.2021, kedy už nebola poisťovňou,  a v účtovnej závierke  sú zahrnuté transakcie, ktoré nesúvisia s poisťovacou činnosťou, ale významne ovplyvnili finančný a hospodársky výsledok spoločnosti. Do agregovaných údajov za rok 2021 preto do položiek finančný výsledok a hospodársky výsledok  nie sú zahrnuté údaje za spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s..

Od 1.Q 2022 v údajoch za poisťovne nie je zahrnutá Generali Poisťovňa, a.s. , ktorá sa transformovala na Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Od  4Q 2022 do údajov nie je zahrnutá spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

poisťovne

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2022 za poisťovne a pobočky poisťovní iných členských  štátov

Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. ukončila poisťovaciu činnosť 20.12.2021, ale účtovnú závierku zostavovala až k 31.12.2021, kedy už nebola poisťovňou,  a v účtovnej závierke  sú zahrnuté transakcie, ktoré nesúvisia s poisťovacou činnosťou, ale významne ovplyvnili finančný a hospodársky výsledok spoločnosti. Do agregovaných údajov za rok 2021 preto do položiek finančný výsledok a hospodársky výsledok  nie sú zahrnuté údaje za spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s.

V údajoch za rok  2022 už nie je zahrnutá spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Údaje za rok 2022 sú predbežné.

poisťovne a pobočky

Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2021 za  spoločnosti podnikajúce na základe slobody poskytovať služby (freedom to provide services - FPS)

FPS