SLASPO

Slovenská asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

K 1. 1. 2019 malo povolenie podnikať na území SR 15 poisťovní so sídlom v SR, 21 podniká prostredníctvom pobočky a 633 na základe slobody poskytovania služieb. 

V Slovenskej asociácii poisťovní je združených 13 poisťovní (a SKP) a 6 pobočiek poisťovní z iného členského štátu.

Slovenská asociácia poisťovní je členom Insurance Europe, ktorá združuje jednotlivé národné asociácie v Európe. Prostredníctvom časopisu Poistné rozhľady je Slovenská asociácia poisťovní členom PIA, medzinárodnej organizácie odbornej tlače v poisťovníctve.