SLASPO

Vizuál web stránky SLASPO bude v dohľadnom čase zmenený, preto niektoré staršie funkcie aktuálneho webu už nie sú dostupné a nebudú aktualizované. Ďakujeme za pochopenie.

Slovenská asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálny počet subjektov poistného trhu - poisťovní so sídlom v SR, pobočiek poisťovní a subjektov pôsobiacich na území SR na základe slobody poskytovania služieb je uvedený na stránke Národnej banky Slovenska.

V Slovenskej asociácii poisťovní je k 1. 1. 2023 združených 8 poisťovní (a SKP) a 4 pobočky poisťovní z iného členského štátu.

Slovenská asociácia poisťovní je členom Insurance Europe, ktorá združuje jednotlivé národné asociácie v Európe.