SLASPO

Slovenská asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálny počet subjektov poistného trhu - poisťovní so sídlom v SR, pobočiek poisťovní a subjektov pôsobiacich na území SR na základe slobody poskytovania služieb je uvedený na stránke Národnej banky Slovenska.

V Slovenskej asociácii poisťovní je k 1. 4. 2020 združených 11 poisťovní (a SKP) a 5 pobočiek poisťovní z iného členského štátu.

Slovenská asociácia poisťovní je členom Insurance Europe, ktorá združuje jednotlivé národné asociácie v Európe. Prostredníctvom časopisu Poistné rozhľady je Slovenská asociácia poisťovní členom PIA, medzinárodnej organizácie odbornej tlače v poisťovníctve.