Archív

Zoznam článkov


Analýzy SLASPO

Miništatistiky
Miništatistiky vydávané SLASPO do roku 2006. Od roku 2007 sú podrobnejšie štatistiky publikované v ročných správach SLASPO v prílohách C a D.


Agregované údaje SLASPO do roku 2016
súhrnné štatistické údaje členských poisťovní a pobočiek SLASPO


Analýzy NBS
analýzy slovenského finančného sektora publikované Národnou bankou Slovenska a predtým Úradom pre finančný trh


Analýzy Insurance Europe
Insurance Europe je európska federácia poisťovní a zaisťovní, ktorej členom je aj SLASPO.