Domáca legislatíva

Základné právne predpisy v poisťovníctve

Názov dokumentu

Dátum aktualizácie

Formát súboru

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2019

pdf

Občiansky zákonník (15 hlava - Poistné zmluvy §§ 788 - 828a)

01.01.2019

pdf

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2019

pdf

Zákon o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2019

pdf

 

Ďalšie príslušné právne predpisy v poisťovníctve

Názov dokumentu

Dátum aktualizácie

Formát súboru

Zákon o Národnej banke Slovenska

01.01.2019

pdf

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2019

pdf

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2019

pdf

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

01.01.2019

pdf

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2019

pdf

Zákon o ochrane osobných údajov

01.01.2019

pdf

Zákon o dani z poistenia

01.01.2019

pdf