Informácia o oficiálnom publikovaní konverzného kurzu eura voči Skk a začiatku obdobia povinného duálneho zobrazovania

Dňa 24. 7. 2008 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne vyhlásené nariadenie o konverznom kurze eura voči slovenskej korune [nariadenie Rady (ES) č. 694/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz euro pre Slovensko].

V súlade s publikovaním uvedeného záväzného aktu je tento deň, t. j. 24. júl 2008, rozhodujúci najmä pre stanovenie začiatku obdobia povinného duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt zároveň v slovenských korunách a aj v eurách v zmysle zákona 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto dňom je nedeľa 24. 8. 2008, teda deň nasledujúci presne jeden mesiac po dni vyhlásenia (publikovania) nariadenia o konverznom kurze v Úradnom vestníku EÚ (§ 1 ods. 2 písm. d) a § 18 ods. 1 generálneho zákona o eure v spojení s úpravou o počítaní lehôt podľa § 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Dňa 24. 7. 2008 boli v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne vyhlásené celkovo tri právne akty ES/EÚ, ktoré upravujú prijatie a zavedenie eura na Slovensku od 1. 1. 2009:

  1. Rozhodnutie Rady (ES) č. 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008).
     
  2. Nariadenie Rady (ES) č. 693/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008).
     
  3. Nariadenie Rady (ES) č. 694/2008 z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz euro pre Slovensko (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008).

Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura ako aj Národná banka Slovenska v súlade odporúčaním Európskej komisie konštatujú, že v záujme skorej a čo najlepšej informovanosti spotrebiteľov a tiež s cieľom aj týmto spôsobom prispieť k udržiavaniu cenovej stability je vhodné začať dobrovoľné duálne zobrazovanie čo najskôr po schválení konverzného kurzu dňa 8. 7. 2008, optimálne teda už od dňa 8. 8. 2008. 

Zdroj: NBS