Hlavné princípy a zásady vyplývajúce z generálneho zákona §2 GZ

(1) Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa vo všetkých vzťahoch uplatňuje princíp ochrany ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov, princíp cenovej neutrality pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ako aj princíp kontinuity existujúcich právnych vzťahov pri rešpektovaní zásady zmluvnej slobody, bez zmeny reálnej finančnej hodnoty predmetu právnych vzťahov a bez zmeny ich subjektov, platnosti alebo ostatného obsahu, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

(2) Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa prepočty a premeny všetkých súm zo slovenskej meny na eurá povinne vykonávajú výlučne podľa konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov tak, aby čiastkové výpočty a výsledné prepočty konečných peňažných súm zo slovenskej meny na eurá boli čo najpresnejšie a bez vplyvu na zvýšenie ich reálnej finančnej hodnoty a cenovej úrovne v dôsledku prípravy na prechod a prechodu na euro.

(3) Ak výsledkom prepočtu zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu sú konečné peňažné sumy v eurách, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo vyúčtované (ďalej len „konečné sumy“), najmä konečné sumy vyúčtované na výpisoch z účtu alebo konečné sumy ceny, platby alebo inej hodnoty uvádzané na faktúrach, na iných účtovných dokladoch alebo dokladoch o zaplatení, také konečné sumy v eurách sa po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom (čl. 5 nariadenia Rady č. 1103/97). Celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného euro centa, sa podľa osobitného predpisu (čl. 5 nariadenia Rady č. 1103/97) zaokrúhľuje nadol na najbližší eurocent a celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je vyšší ako polovica jedného eurocenta, sa podľa osobitného predpisu zaokrúhľuje nahor na najbližší eurocent, ak sa účastníci právnych vzťahov nedohodnú inak, alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Konečné sumy, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa však prednostne zaokrúhľujú nadol, na prospech osôb povinných znášať úhradu týchto platieb, a konečné sumy, ktoré sú výdavkom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa prednostne zaokrúhľujú nahor, na prospech oprávnenýchpríjemcov týchto platieb, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Vykonávanie prepočtov niektorých bezhotovostných konečných súm na rovnocenné konečné sumy s vyšším počtom desatinných miest a vyšším stupňom presnosti ako na najbližší eurocent možno osobitným predpisom ustanoviť z dôvodu zabezpečenia ochrany záujmov občanov a spotrebiteľov, zachovania kontinuity právnych vzťahov, dosiahnutia cenovej neutrality a dostatočnej miery presnosti prepočtov pri prechode na euro. Väčšie zaokrúhlenie niektorých konečných súm v eurách ako na najbližší eurocent možno osobitným predpisom ustanoviť z dôvodu zabezpečenia právnej istoty a prehľadnosti konečných súm pri prechode na euro. Pri peňažných platbách, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, však osobitným predpisom možno ustanoviť a vykonať väčšie zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nadol, na prospech osôb povinných znášať úhradu týchto platieb; pri peňažných platbách, ktoré sú výdavkom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, osobitným predpisom možno ustanoviť a vykonať väčšie zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nahor, na prospech oprávnených príjemcov týchto platieb.

(5) Jednotkové ceny, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré slúžia ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných súm, nepodliehajú po prepočte na eurá zaokrúhľovaniu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Na účel dosiahnutia cenovej neutrality pri prechode na euro a vzhľadom na rozdielnu reálnu hodnotu slovenskej koruny a eura sa jednotkové ceny prepočítavajú zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu s takým počtom desatinných miest a stupňom presnosti, aby neovplyvnili presnosť čiastkových výpočtov a výsledných prepočtov konečných súm cien, platieb a iných hodnôt v eurách, ktoré podliehajú zaokrúhľovaniu na najbližší eurocent podľa osobitných predpisov). Pritom jednotkové ceny sa po prepočte zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu uvádzajú tak, že jednotkové ceny uvedené v eurách majú spravidla najmenej o jedno desatinné miesto viac ako rovnaké jednotkové ceny uvedené v slovenských korunách; jednotkové ceny uvedené v eurách však majú najmenej tri desatinné miesta, ak tento zákon alebo osobitný predpis neupravuje uvádzanie niektorých jednotkových cien s iným počtom desatinných miest, najmä uvádzanie vyššieho počtu desatinných miest pri jednotkových cenách za produkty, výrobky, tovary alebo služby, ktoré sa obvykle predávajú, dodávajú alebo poskytujú vo väčších jednotkových množstvách, napríklad v sieťových odvetviach, v oblasti petrochémie a v oblasti elektronických komunikácií.

(6) Základňa a veličiny pre výpočet hodnoty sprostredkovateľských alebo iných operácií, ktoré sú odvodené od ceny alebo jednotkovej ceny, sa vyjadrujú najmenej na rovnaký počet desatinných miest ako cena alebo jednotková cena, od ktorej sú odvodené príslušné veličiny alebo príslušná základňa. 

Ďalšie informácie možete nájsť v úplnom znení generálneho zákona (zákona č. 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov).