Duálne zobrazovanie pri uzatváraní poistných zmlúv - záväzný postup

Tento dokument bol vyhotovený na základe záveru prvého rokovania pracovného podvýboru pre poisťovne. S ohľadom na špecifiká pri uzatváraní poistnej zmluvy a tiež z dôvodu, že poisťovne používajú rôznorodé distribučné kanály, bol vypracovaný tento záväzný postup. 

Duálne zobrazovanie v procese uzatvárania poistnej zmluvy:

  • Podľa § 1 ods. 1 zákona 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „generálny zákon“) je cieľom duálneho zobrazovania umožniť fyzickým osobám a právnickým osobám postupne sa pripraviť a adaptovať na posudzovanie reálnej hodnoty príjmov, výdavkov, cien, platieb a životných nákladov v eurách.
  • Podľa § 1 ods. 2 písm. i) generálneho zákona má duálne zobrazenie iba informatívny charakter.
  • V návrhu poistnej zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o návrh klienta alebo poisťovne), ktorého súčasťou sú aj všeobecné poistné podmienky, podliehajú duálnemu zobrazovaniu jednotlivé poistné sumy, celkové konečné poistné a spoluúčasť, ktoré si klient dojedná.
  • Hodnoty v návrhu poistnej zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o návrh klienta alebo poisťovne), ktorú predkladá klient sa duálne zobrazujú priamo v tomto dokumente pri jeho podpise alebo priložením osobitnej doložky k tomuto návrhu podľa § 2 vyhlášky č. 221/2008 Národnej banky Slovenska.
  • Ak poisťovateľ vyhotovuje poistku (§ 791 ods. 2 Občianskeho zákonníka), na poistke podliehajú duálnemu zobrazovaniu jednotlivé poistné sumy, celkové poistné a spoluúčasť.
  • Hodnoty v návrhu poistnej zmluvy zasielanom prostredníctvom SMS a na potvrdení o uzavretí poistnej zmluvy zasielanom prostredníctvom SMS podliehajú duálnemu zobrazovaniu.
  • Ak klient vypĺňa návrh poistnej zmluvy prostredníctvom internetovej stránky, na ktorej má hodnoty duálne zobrazené, nie je potrebné duálne zobrazovať tieto hodnoty na písomnom vyhotovení tohto návrhu.

Dokument bol schválený dňa 20. 6. 2008 na Pracovnom výbore pre banky a finančný sektor v NBS.