Základné informácie

V roku 2003 občania SR v referende schválili Zmluvu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Podpisom zmluvy sa SR zaviazala k vstupu do Hospodárskej a menovej únie a k zavedeniu spoločnej meny – eura. Keďže zavedenie eura je veľmi zložitý proces tak z technického, ako i organizačného hľadiska, v roku 2005 vláda SR prijala dokument Národný plán zavedenia eura.  

Národný plán rieši celý harmonogram prijatia eura cez legislatívu až po inštitucionálne zabezpečenie.  Národná banka Slovenska v zmysle Národného plánu zriadila pracovné výbory, ktoré pripravujú odborné podklady k jednotlivým otázkam prechodu slovenského hospodárstva na euro.  

Pre finančný sektor, t. j. banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové  sporiteľne, správcovské spoločnosti a obchodníkov s cennými papiermi bol zriadený pracovný výbor pre banky a finančný sektor. Pracovný výbor sa stretáva vždy raz do mesiaca, zvyčajne je to posledný týždeň v mesiaci. Poisťovne v tomto výbore zastupujú dvaja zástupcovia zo Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). V decembri 2007 bol zriadený NBS pracovný podvýbor pre poisťovne, kde sú zástupcovia NBS, MF SR a poisťovní. Na podvýbore sa riešia problémy, ktoré vyplynú z rokovaní Pracovnej skupiny pre zavedenie euro v SLASPO. 

Taktiež na pôde SLASPO je vytvorená Pracovná skupina pre zavedenie eura, kde boli nominovaní členovia z jednotlivých členských poisťovní. V rámci SLASPO sa riešia problémy, ktoré trápia poisťovne hlavne v súvislosti s duálnym zobrazovaním, ale aj ďalšie, ktoré môžu vzniknúť pri zavádzaní eura. V rámci pripomienkového konania SLASPO sa  vyjadrila k návrhu zákona o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. generálny zákon. Je najvyšším zákonom, ktorý má riešiť legislatívne potreby všeobecného charakteru, upravuje najmä zavedenie eura v SR, prepočet z korún na eurá, pravidlá duálneho oceňovania, kontroly a dozoru. Generálny zákon  NR SR schválila  28. 11. 2007,  prezident SR ho podpísal  12. 12. 2007, s platnosťou od 1. 1. 2008.

Špecifické oblasti, ktoré sa neriešia v generálnom zákone, sa zapracujú  do vykonávacích predpisov, ktoré pripravuje NBS. Pre ľudí  i pre poisťovne je  dôležité presné a jasné vyšpecifikovanie, čo sa bude duálne zobrazovať. Pre poisťovne je to významné z hľadiska prípravy a preprogramovania informačných systémov. Zmena v informačných systémoch sa dotkne nosných aplikácií, teda systémov spravujúcich „účty“ klientov (poistné zmluvy) a  poistné systémy, v ktorých bude nevyhnutné upraviť napríklad jednotlivé záznamy o zmluvách s klientmi, t. j. poistné zmluvy.  

Pre klientov je podstatné, že poistné zmluvy budú platné naďalej. Zmenou bude prepočítanie ceny poistného, plnenia, prípadných poplatkov a sankcií z korunových hodnôt na hodnoty v eurách podľa zafixovaného kurzu. Psychologické dôsledky budú menšie ako pri cenách bežného tovaru a služieb, lebo s poisťovňou nie je klient v styku dennodenne. 

Čo môže klient oceniť, je vyššia transparentnosť cien a poistného plnenia. Najmä podnikatelia budú mať lepší prehľad o podmienkach poistenia v celej únii, budú môcť využiť najmä špecifické druhy poistenia v zahraničných poisťovniach, ktoré nie sú na trhu bežne. Odstráni sa kurzové riziko, ktoré je pri vysokej volatilite koruny k euru v posledných dvoch rokoch príliš vysoké. Riziko sa odstráni nie k predpokladanému (a pravdepodobnému)  dňu vstupu do menovej únie 1. januára 2009, ale už v momente fixovania kurzu koruny k euru. To by sa malo udiať v júli 2008.   

Tu však treba pripomenúť, že napriek transparentnosti v cenách poisťovací biznis nie je až tak „cezhraničný“ ako obchod s inými tovarmi a službami. Hoci je tu úsilie Európskej komisie o homogenizáciu podmienok poistenia, v poistnom a občianskom práve sú stále veľké rozdiely, prakticky v každej krajine sú iné. Bude preto na zamyslenie poistiť sa, povedzme v Portugalsku. Pri poistnom plnení a prípadných súdnych sporoch sa môže slovenský klient dostať do problémov – zmluva bude podľa miestneho, portugalského práva. To môže byť nielen komplikované, ale aj poriadne drahé (najmä právne zastupovanie).         

Ďalšie informácie o zavedení eura v SR môžete získať tu.