Základné informácie

Slovenská asociácia poisťovní je zapísaná v zozname poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania vedenom NBS.

SLASPO sa rozhodla robiť OFV dištančnou formou elektronicky prostredníctvom vlastného eLearningu.