Všeobecné informácie o osobitnom finančnom vzdelávaní

Potreba osobitného finančného vzdelávania osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a zamestnancov poisťovní, ktorí podľa pracovného zaradenia prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom, vyplýva z platných právnych noriem[1], ktoré tiež upravujú obsah, rozsah, spôsob vykonania a ďalšie podrobnosti osobitného finančného vzdelávania.

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) vytvorila štandard vzdelávania prostredníctvom e-learningových kurzov v sektore poistenie alebo zaistenie, odborne  garantuje jeho obsah a priebežne ho aktualizuje. Obsah sektora prijímanie vkladov a sektora poskytovanie úverov odborne garantuje Slovenská banková asociácia (SBA) na základe Memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi SLASPO a SBA, ktoré asociácie podpísali v septembri 2010.

SLASPO spustila osobitné finančné vzdelávanie formou e-learningu 1. novembra 2010 v prenajatom systéme spoločnosti EMPIRE SYSTEMS. Od 1. septembra 2012 využíva na tvorbu a prevádzku e-learningu vlastnú webovú aplikáciu. Za obdobie od spustenia OFV bolo vydaných cez 10 000 potvrdení vo všetkých sektoroch.

Kliknite na tlačítko vstúpiť do systému a prečítajte si podrobne podmienky vzdelávania v e-learningu SLASPO. 
 
___________________________________________________________________________________________________________