Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 31.12.2023

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu k 31.12.2023

V agregovaných údajoch už nie sú zahrnuté údaje za spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Podľa vyjadrenia NBS ide o predbežné a neúplné údaje, v údajoch za bežné účtovné obdobie nie sú zahrnuté 2 pobočky poisťovní z iných členských štátov, v údajoch za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nie je zahrnutých 5 pobočiek poisťovní z iných členských štátov.

VÚ - P 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky