Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku k 31.12.2023

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2023.

V agregovaných údajoch už nie sú zahrnuté údaje za spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Podľa vyjadrenia NBS ide o predbežné údaje.

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia