Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2022

Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2022

Na základe informácií od členov SLASPO by ich údaje mali byť definitívne s výnimkou údajov za spoločnosť  Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Údaje za nečlenov SLASPO ešte podľa vyjadrenia NBS nemusia byť finálne.

Agregované údaje za členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.12.2022 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv, obchodnej produkcii, počtoch zamestnancov a sprostredkovateľov k 31.12.2022- údaje od členov SLASPO.

Detailné údaje za členov SLASPO:

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2022 - údaje od členov SLASPO a NBS

Technické poistné v neživotnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04. Technické poistné v životnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04 navýšené o poistné za životné zmluvy klasifikované podľa IFRS 4 ako investičné kontrakty.

Výkaz VUP (BIL) 1-04 - Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní k 31.12.2022  za jednotlivých členov SLASPO

Predpísané poistné podľa LOB k 31.12.2022 za členov SLASPO - údaje od členov SLASPO a NBS.

Výkaz S.05.01. Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti k 31.12.2022 za jednotlivých členov SLASPO

Výkazy poisťovní - členov SLASPO publikované v Správach o solventnosti a finančnom stave za rok 2022:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

Komunálna poisťovňa a. s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

NN Životná poisťovňa, a. s.

UNION poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.