Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2022

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2022

Údaje sú z 1.8.2023 a malo by ísť o definitívne údaje.

Výkazy za rok 2022 už neobsahujú údaje za spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia

Výkaz o distribúcii poistenia

Agregovaný výkaz o distribúcii poistenia Sii (SPR) 30-01.xlsx

Výber z metodiky k výkazu Sii_SPR_30_01.docx

Predbežné údaje k 31.12.2022 po zohľadnení implementácie IFRS 17 a IFRS 9 v štruktúre nového výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky VÚ - P 1-04, ktorý sa bude používať od roku 2023.

VÚ - P 1-04

NBS požiadala poisťovne o zaslanie predbežných údajov k 31.12.2022, ktoré by mali byť použité ako porovnateľné údaje za predošlé obdobie pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2023. Údaje k 31.12.2022 sú teda prezentované po implementácii IFRS 17 a IFRS 9. Vzhľadom na priebeh implementácie IFRS 17 a IFRS 9 ako aj skutočnosť, že definitívne porovnateľné údaje budú známe až po audite závierky za rok 2023, treba tieto údaje chápať ako predbežné, ktoré sa môžu zmeniť.