Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2022

Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu) – predbežné údaje

 

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022