Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2022

Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu)

VUP(Bil) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022

Údaje sú z 1.8.2023 a podľa vyjadrenia NBS ide o predbežné údaje, lebo niektoré subjekty majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a niektoré subjekty nemajú ukončený audit.

Výkaz neobsahuje údaje za spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.