Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2022

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.9.2022. Podľa vyjadrenia NBS, údaje ešte nemusia byť definitívne.

V porovnaní s údajmi k 30.9.2021 už  k 30.9.2022 nie sú zahrnuté údaje za spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s.,  ktorá v roku 2021 ukončila pôsobenie na Slovensku vo forme poisťovne so sídlom na Slovensku a transformovala sa na pobočku poisťovne iného členského štátu. Údaje za spoločnosť UNIQA poisťovňa, a. s., ktorá sa v roku 2021 tiež transformovala na pobočku poisťovne iného členského štátu,  už neboli zahrnuté ani do údajov k 30.9.2021.

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia