Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2021

Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2021

Údaje k 31.12.2021 z dát z NBS  do 18.7.2022. Podľa vyjadrenia NBS údaje nemusia byť definitívne.

V porovnaní s údajmi k 31.12.2020 už  k 31.12.2021 nie sú zahrnuté údaje za spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. a UNIQA poisťovňa, a. s. , ktoré v roku 2021 ukončili pôsobenie na Slovensku vo forme poisťovne so sídlom na Slovensku a transformovali sa na pobočky poisťovní iných členských štátov.

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia