Štatistiky za členov SLASPO k 31.12.2020

Agregované údaje za členov SLASPO

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných udalostí podľa LOB k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO.

Agregované údaje za členov SLASPO o počtoch poistných zmlúv, obchodnej produkcii, počtoch zamestnancov a sprostredkovateľov k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO.

Detailné údaje za členov SLASPO:

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2020 - údaje od členov SLASPO a NBS (bez údajov za spoločnosť AXA pojištovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu).

Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2020 upravené - údaje od členov SLASPO a NBS upravené o poistné za AXA pojištovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Spoločnosť AXA pojištovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu nemala  vo svojich účtovných výkazoch za rok 2020 žiadne predpísané poistné a nulové poistné uvádzala aj vo výkaze VUP (BIL) 1-04, ktorý bol zaslaný NBS. Nulové poistné za túto spoločnosť je preto uvedené aj v súbore „Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2020“.

Spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá k 31.12.2021 spravuje aj poistné zmluvy, ktoré prevzala od  AXA pojištovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, už  za rok 2021 vykáže predpísané poistné aj za tieto zmluvy. Preto kvôli lepšej porovnateľnosti údajov za roky 2020 a 2021 zverejňujeme údaje o technickom poistnom za rok 2020 aj vo verzii, ktorá obsahuje údaje o poistnom za spoločnosť  AXA pojištovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – súbor „Údaje o technickom poistnom za členov SLASPO k 31.12.2020 upravené“

Technické poistné v neživotnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04. Technické poistné v životnom poistení je predpísané poistné v hrubej výške z výkazu Výkaz VUP (BIL) 1-04 navýšené o poistné za životné zmluvy klasifikované podľa IFRS 4 ako investičné kontrakty.

Výkaz VUP (BIL) 1-04 – Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní za jednotlivých členov SLASPO

Predpísané poistné podľa LOB k 31.12.2020 za členov SLASPO - údaje od členov SLASPO a NBS.

Výkaz S.05.01. Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti za jednotlivých členov SLASPO

Výkazy poisťovní - členov SLASPO publikované v Správach o solventnosti a finančnom stave za rok 2020

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

Generali Poisťovňa, a. s.

Komunálna poisťovňa a. s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

NN Životná poisťovňa, a. s.

Poštová poisťovňa, a. s.

UNION poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.