Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2020 -predbežné údaje

Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu) - predbežné údaje

VUP(Bil) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 (dáta z 22.9.2021) za všetky poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu.