Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2020

Údaje k 31.12.2020 z dát z NBS  do 17.9.2021

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 - definitívny výkaz z auditovaných údajov.

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia