Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2020 - predbežné údaje

Údaje k 31.12.2020 z dát z NBS  do 10.3.2020.

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia