Poisťovací ombudsman

Slovenská asociácia poisťovní je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva SR ako subjekt alternatívneho riešenia sporov (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) a na tento účel, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorý transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, zriadila osobitný Útvar ombudsmana.

Na ombudsmana sa ako spotrebiteľ (fyzická osoba nepodnikateľ) máte právo obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) v prípade, ak členská poisťovňa Slovenskej asociácie poisťovní odpovedala na Vašu sťažnosť/žiadosť o nápravu zamietavo alebo neodpovedala vôbec. Cieľom tohto konania pred ombudsmanom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Podanie návrhu na začatie ARS pred ombudsmanom, ako aj ďalší postup sa riadi Pravidlami alternatívneho riešenia sporov (dokument si stiahnete tu), a Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie podľa § 10 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie podrobnosti, ako napr. v akých prípadoch sa môžete obrátiť na ombudsmana, ako sa podáva návrh na začatie konania pred ombudsmanom, čo je potrebné k návrhu priložiť a pod. sa dozviete na web-stránke ombudsmana www.poistovaciombudsman.sk.