Poisťovací Ombudsman

Slovenská asociácia poisťovní je zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva SR ako subjekt alternatívneho riešenia sporov (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) a na tento účel zriadila osobitný útvar Ombudsmana, a to  v súlade  so  zákonom č. 391/2015 Z. z.  o  alternatívnom   riešení   spotrebiteľských  sporov  transponujúcom  smernicu  Európskeho  parlamentu   a Rady  2013/11/EÚ  z  21. mája   2013  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Na ombudsmana sa ako spotrebiteľ (fyzická osoba nepodnikateľ) máte právo obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu, v prípade, ak členská  poisťovňa  Slovenskej  asociácie  poisťovní odpovedala na Vašu sťažnosť/ žiadosť   o nápravu zamietavo alebo neodpovedala vôbec. Cieľom tohto konania pred ombudsmanom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Podanie návrhu na začatie ARS pred ombudsmanom, ako aj ďalší postup sa riadi:

Kedy sa môžem obrátiť na poisťovacieho ombudsmana?

 • Ak som spotrebiteľ (teda som fyzická osoba nepodnikateľ, nekonám v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania)  a  súčasne
 • domnievam sa, že poisťovňa porušila moje práva spotrebiteľa a zároveň som sa už v poisťovni jeden alebo viac krát bezúspešne sťažoval (túto skutočnosť dokladujem listom alebo e-mailom poisťovni), pričom
 • poisťovňa, ako druhá strana sporu, je členskou poisťovňou Slovenskej asociácie poisťovní (tu nájdete členské poisťovne SLASPO).

Ako môžem podať návrh na začatie konania pred ombudsmanom?

 • Písomne – doporučenou poštou na adresu:  Slovenská asociácia poisťovní
                                                                   Poisťovací ombudsman 
                                                                   Drieňová 34  
                                                                   P. O. Box 51 
                                                                   820 09  Bratislava 29
 • Elektronicky na    (súčasne je potrebné zaslať aj vyhlásenie  a súhlas so spracovaním osobných údajov) alebo prostredníctvom formulára (stiahnite si tu).
 • Ústne do zápisnice, napríklad v rámci osobnej konzultácie – konzultácie prebiehajú každý týždeň v utorok v čase od 10. hodiny do 15. hodiny, príp. telefonicky na +421-2-3210 1848, +421-2-3210 1849.

Čo je potrebné k návrhu priložiť?

 • vyjadrenie členskej poisťovne SLASPO na sťažnosť alebo dôkaz, že som poisťovňu kontaktoval bezvýsledne, t. j. v lehote 30 dní od odoslania mojej sťažnosti poisťovňa neodpovedala,
 • kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú, najmä poistná zmluva a všetky jej súčasti/ prílohy, t. j. poistné podmienky a ďalšie dojednania, príp. záverečná likvidačná správa, resp. iná komunikácia s poisťovňou alebo fotodokumentácia.

V akých prípadoch ombudsman môj návrh odmietne?

 • ak môj návrh, vyhodnotený ako neúplný, nedoplním v lehote 15 dní;
 • ak ombudsman nie je príslušný spor riešiť, napr. môj návrh sa týka iných spotrebiteľských sporov ako tých z poistných zmlúv, príp. poisťovňa nie je členom SLASPO;
 • ak už v mojej veci bolo skôr začaté iné ARS alebo už rozhodnuté súdom alebo  rozhodcovským súdom alebo už bola uzatvorená dohoda o mediácií alebo už bolo ukončené ARS;
 • ak by išlo o opakovaný návrh v tej istej veci bez nových skutočností;
 • v prípade anonymného návrhu;
 • ak by bolo SLASPO vyčiarknuté zo zoznamu subjektov ARS.

A v akých prípadoch ombudsman môže môj návrh odmietnuť?

 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od zamietnutia mojej sťažnosti poisťovňou;
 • ak som návrh podal po uplynutí 1 roka od neodpovedania poisťovne v 30-dňovej lehote;
 • ak som sa pred podaním návrhu nesťažoval v poisťovni;
 • ak hodnota môjho sporu je menej ako 20 €;
 • ak podávam opakovaný návrh bez nových skutočností;
 • ak je zrejmé, že ARS  bude možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, teda návrhy, pri ktorých je jasné, že subjekt ARS by bol neprimerane zaťažený, napríklad zložitým dokazovaním a návrh je preto vhodnejšie odporučiť priamo na súdne konanie.

Ďalšie informácie podľa § 10 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. si môžete stiahnuť tu. 

Ak chce slovenský spotrebiteľ podať návrh napr. voči poisťovni z Rakúska, obráti sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré spotrebiteľa nasmeruje na platformu a prípadne ho informuje, na ktorý zahraničný subjekt ARS sa má obrátiť. Európske spotrebiteľské centrum v SR http://esc-sr.sk/ je teda kontaktným bodom na riešenie cezhraničných sporov online a tiež poskytuje pomoc spotrebiteľom v prípade cezhraničných sporov (tzn. aj sporov, ktoré nevznikli zo zmlúv uzatvorených on-line).

Informácia – zaradenie útvaru ombudsmana v organizačnej štruktúre SLASPO  – Útvar Ombudsmana, je osobitný útvar, zostavený z poverených osôb, vykonávajúcich činnosť podľa zákona o ARS, so samostatným rozpočtom a osobitným účtom.

Web stránku poistovaciombudsman.sk pripravujeme.