Daň z poistenia vs. 8%-ný odvod

2019

Úplné znenie zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z. z.

 

2018

4. 7. 2018 - Zákon o dani z poistenia podpísal prezident SR.

20. 6. 2018 - Návrh zákona o dani z poistenia je na 33. schôdzi NR SR v II. čítaní prerokovaný a schválený - schválené znenie zákona - tu

16. 5. 2018 - SLASPO spúšťa kampaň proti návrhu zákona o dani z poistenia - tlačová správa 

16. 5. 2018 - Návrh zákona je prerokúvaný na 31. schôdzi NR SR v prvom čítaní.

23. 4. 2018 - Vláda na svojom zasadnutí (20. 4. 2018) návrh zákona schvaľuje a predkladá ho v nezmenenej podobe na najbližšie rokovanie NR SR (predpoklad 9. 5. 2018), parlamentná tlač 945.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=945

17. 4. 2018 - Tlačová konferencia SLASPO k poistnej dani za účasti médií

SLASPO apeluje na vládu, aby rozporuplný návrh zákona zastavila, a zabránila tak nežiaducemu vplyvu na finančné zdravie slovenského poisťovacieho sektora a dopadu na zvýšenie cien poistného pre zodpovedných občanov SR.

Tlačová správa SLASPO - Poistná daň vytiahne z peňaženiek viac ako 8 %

 

16. 4. 2018 - Zákon je prerokúvaný v tripartite, napriek rozporom bude predložený vláde na najbližšom rokovaní.

 

26. 3. 2018 - návrh zákona po vyhodnotení MPK:

Základné zmeny oproti pôvodnému návrhu z januára 2018:

- vylúčenie životného poistenia z návrhu zákona, zjednotenie sadzieb dane na neživotné poistenie na úroveň 8 %.

Zostáva zachované:

- platiteľom dane je poisťovňa, daň platí na všetky zmluvy (retroaktivita), navrhovaná účinnosť zákona od októbra 2018.

Dokumenty:

- upravený návrh zákona

- predkladacia správa

- dôvodová správa - všeobecná časť

- dôvodová správa - osobitná časť

 

24. 1. 2018 - SLASPO zverejňuje oficiálne pripomienky k návrhu zákona o dani z poistenia

Pripomienky uplatnené v rámci riadneho MPK:

- všeobecné ZoDP_uplatnene_prip_vseob_cast.pdf

- k jednotlivým ustanoveniam zákona ZoDP_uplatnene_prip_vecne.pdf

 

15. 1. 2018 - výhrady SLASPO k dôvodovej správe k návrhu zákona v časti popisujúcej dane v Európe:

Zdanenie poistenia nepriamou daňou predstavuje štandard používaný v Európskej únii. Takúto daň v Európskej únii uplatňujú vo väčšine členských štátov1, a to z dôvodu, že poisťovacie služby sú na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Trend zavádzania dane z poistného je v posledných rokoch viditeľný najmä v strednej a východnej Európe (napr. Bulharsko, Rumunsko), pričom jej  zavedenie v Slovenskej republike má za cieľ adoptovať tento európsky štandard a zároveň tým eliminovať existujúce disproporcie.

1- podľa publikácie Insurance Europe Indirect taxation on insurance contracts in Europe 2017, ktorá sumarizuje nepriame dane v Európe, daň zo životných poistení v 27 krajinách Európy:

  • 14 krajín nemá vôbec (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Česko, Maďarsko,...),
  • 2 krajiny nemajú daň na väčšinu životných poistení (napr. nie je daň na bežne platené poistenie) – Švajčiarsko, Luxembursko,
  • Cyprus má daň na zmluvy uzatvorené do roku 2012, teraz sa platí 2-18 Eur pri uzatvorení zmluvy,
  • Švédsko má pravdepodobne daň iba na skupinové životné poistenia,
  • 9 krajín má nejakú formu dane.

Publikácia je verejne dostupná na https://www.insuranceeurope.eu/indirect-taxation-insurance-contracts-europe-2017

12. 1. 2018 - Stanovisko SLASPO k návrhu zákona o dani z poistenia - Návrh dane z poistenia prekvapiltlačová správa

9. 1. 2018 - Zverejnenie návrhu zákona o dani z poistenia - návrh zdôvodnený nasledovne:

Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu. Zdanenie poistenia nepriamou daňou predstavuje štandard používaný v Európskej únii. Takúto daň v Európskej únii uplatňujú vo väčšine členských štátov, a to z dôvodu, že poisťovacie služby sú na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Trend zavádzania dane z poistného je v posledných rokoch viditeľný najmä v strednej a východnej Európe (napr. Bulharsko, Rumunsko), pričom jej  zavedenie v Slovenskej republike má za cieľ adoptovať tento európsky štandard a zároveň tým eliminovať existujúce disproporcie.

Sadzba dane

(1) Sadzba dane zo základu dane je

a) 8 % na poistenie uvedené v prílohe časti A bodoch 3 až 7, 9, 10 písm. b), 11 až 13, 14 písm. a), c) a d), 15 až 18, okrem poistenia škôd na dopravných prostriedkov podľa odseku 2,

b) 6 % na poistenie uvedené v prílohe časti A bodoch 8 a 14 písm. b) a e),

c) 4 % na poistenie uvedené v prílohe časti A prvom a druhom bode,

d) 3 % na poistenie uvedené v prílohe časti B štvrtom až ôsmom bode,

e) 2 %  na poistenie uvedené v prílohe časti B prvom až treťom bode a deviatom bode,

f) 0 % na poistenie uvedené v prílohe časti A bode 10 písm. a).

(2) Sadzba dane zo základu dane je 18 % na poistenie škôd na

a) plavidlách zapísaných v registri plavidiel vedenom Dopravným úradom a plavidlách zapísaných v námornom registri Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré nie sú určené na poskytovanie služieb dopravy osôb alebo nákladu za odplatu,

b) lietadlách zapísaných v registri lietadiel vedenom Dopravným úradom, ktoré nie sú určené na poskytovanie služieb dopravy osôb alebo nákladu za odplatu.

Celý materiál je dostupný na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-9

Pripomienkové konanie: 9. 1. - 29. 1. 2018

 

2017

7. 2. 2017 - 8 %-ný odvod a nové ceny poistiek

28. 9. 2017 - Na stránke Finančnej správy SR boli zverejnené dva nové dokumenty:

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/ostatne

1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo otázky a odpovede k 8 % odvodu z neživotného poistenia.

Okrem iného sa v materiáli uvádza: "Za nové zmluvy sa považujú poistné zmluvy uzavreté po 31. decembri 2016 a poistné zmluvy, pri ktorých má poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne po 31. decembri 2016 právo: jednostranným úkonom alebo na základe dohody zmeniť výšku poistného, jednostranným úkonom alebo konkludentne predĺžiť poistnú dobu, jednostranným úkonom alebo na základe dohody meniť a dopĺňať predmet poistenia, jednostranným úkonom alebo na základe dohody ukončiť poistnú zmluvu." 

FS - Informácia k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia

REPORT From a payer of the levy on non-life insurance business premiums under Section 68a the Act No 39/2015 on insurance and on amendments to certain laws, as amended

2. Ďalej bola zverejnená aj Informácia k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.

6. 10. 2017 - Do procesu pripomienkovania bola daná predbežná informácia k návrhu zákona o dani z poistenia - link na dokument na portáli Slov-Lex 

 

2016

Stanoviská SLASPO v procese tvorby návrhu novely zákona o poisťovníctve

22. 7. 2016 - SLASPO umiestnila na právny a informačný portál SLOV-LEX stanovisko k návrhu Ministerstva financií SR na rozšírenie odvodovej povinnosti 8 % na všetky odvetvia neživotného poistenia, v ktorom zhrnula argumenty proti zavedeniu takéhoto nesystémového opatrenia.

Stanovisko SLASPO k návrhu MF SR na rozšírenie odvodovej povinnosti 8 % na všetky odvetvia neživotného poistenia

26. 8. 2016 - SLASPO odmieta 8 %-ný odvod z neživotného poistenia, uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.

13. 9. 2016 - 8 %-ný odvod zasiahne poistených - Zhrnutie podstaty problému návrhu novely zákona o poisťovníctve, ktorý zavádza 8 % odvod z neživotného poistenia

21. 9. 2016 - Vláda 8 % schválila, SLASPO upozorňuje na dôsledky a trvá na zásadných pripomienkach

22. 9. 2016 - Namiesto jedného dvojnásobného odvodu majú poisťovne dva - Nové odvodové povinnosti ohrozia poisťovne a oberú poistených

13. 10. 2016 - SLASPO diskutuje s odbornou verejnosťou - Okrúhly stôl Nová skrytá daň - a čo bude ďalej, Súhrn faktov k 8 % odvodu pre okrúhly stôl SLASPO

31. 10. 2016 - SLASPO spúšťa kampaň proti likvidačnému 8 % odvodu z neživotného poistenia

11. 11. 2016 - Tlačovka SLASPO k 8 % odvodu a stanovisko

24. 11. 2016 - Návrh zákona o poisťovníctve - 8 % odvod z neživotného poistenia - bol schválený

8. 12. 2016 - Návrh novely zákona podpísal prezident SR.