Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 2. štvrťrok 2022

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.6.2022.

V porovnaní s údajmi k 30.6.2021 už  k 30.6.2022 nie sú zahrnuté údaje za spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. a UNIQA poisťovňa, a. s. , ktoré v roku 2021 ukončili pôsobenie na Slovensku vo forme poisťovne so sídlom na Slovensku a transformovali sa na pobočky poisťovní iných členských štátov.

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky.

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia