Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2021

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.9.2021. 

Do výkazov už nie sú zahrnuté údaje za  UNIQA poisťovňa, a. s., ktorá sa transformovala na UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia