Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za 1. štvrťrok 2021

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.3.2021.  

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky.

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia