Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2020

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 30.9.2020.  

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky

vup_1_sum_20200930_POIST_SUM.xlsx

SE.02.01  Súvaha

SE_02_01_17_sum_20200930_POI_CELK_SII.xlsx

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S_05_01_02_sum_20200930_POI_CELK_SII.xlsx

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S_12_01_02_sum_20200930_POI_CELK_SII.xlsx 

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia

S_17_01_02_sum_20200930_POI_CELK_SII.xlsx