Slovenská kancelária poisťovateľov

Trnavská cesta 82
826 58 Bratislava

Telefón: 02/ 4445 5452
Fax: 02/4444 1632

www.skp.sk
e-mail:   

JUDr. Imrich Fekete, CSc.
výkonný riaditeľ

Slovenská kancelária poisťovateľov je zriadená zákonom NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slovenská kancelária poisťovateľov je právnickou osobou a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v oddeli Po. vložka 938 B.

Členmi Slovenskej kancelárie poisťovateľov sú poisťovatelia, ktorí sú oprávnení na základe právoplatného rozhodnutia orgánu dohľadu vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.


Členmi Slovenskej kancelárie poisťovateľov sú títo poisťovatelia:

Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
Axa pojišťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Generali Poisťovňa, a. s.
Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Komunálna poisťovňa, a. s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
UNIQA poisťovňa, a. s.
Union poisťovňa, a. s.
Wüstenrot poisťovňa, a. s.

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 


Slovenská kancelária poisťovateľov plní tieto úlohy:

- spravuje garančný fond,
- vedie register poistenia zodpovednosti,
- vykonáva hraničné poistenie,
- zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,
- uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,
- podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave,
- vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.

Orgány Slovenskej kancelárie poisťovateľov:

- zhromaždenie členov
- správna rada
- kontrolná komisia