Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Pribinova 19 
811 09 Bratislava

telefón: 02/50 122 222 

http://www.allianzsp.sk
e-mail:

Predseda predstavenstva a prezident: Ing. Todor Todorov

História spoločnosti:
Spoločnosť pôsobí na Slovensku už niekoľko desaťročí. Svojimi aktivitami nadväzuje na najlepšie tradície poisťovníctva na Slovensku, predovšetkým na účastinnú spoločnosť Slovenskú poisťovňu, založenú v roku 1919, ktorá si udržala vedúcu pozíciu na Slovensku až do znárodnenia poisťovníctva v roku 1945. Neskôr bola jedným z hlavných článkov pri vzniku poisťovne Slovan, ktorá mala do roku 1948 takmer monopolné postavenie v poisťovníctve na Slovensku. Po februári 1948 vznikla celoštátna monopolná Československá poisťovňa v Prahe, neskôr Štátna poisťovňa. V rámci federálneho usporiadania štátu v roku 1969 vznikli dva územné monopolné poisťovacie ústavy, a to Česká štátna poisťovňa a Slovenská štátna poisťovňa. V roku 1991 zákon umožnil prístup na náš poistný trh ďalším domácim a zahraničným poisťovniam, a tak sa začala postupná etapa transformácie Slovenskej štátnej poisťovne na komerčnú poisťovaciu inštitúciu. V novembri 1991 bola založená akciová spoločnosť Slovenská poisťovňa.

Allianz začala svoje pôsobenie na Slovensku formou obchodného zastupiteľstva v roku 1993. Od začiatku roku 1997 pôsobila na slovenskom poistnom trhu samostatná Allianz poisťovňa, a. s., stopercentná dcéra mníchovskej materskej spoločnosti Allianz AG.

V júni 2001 Ministerstvo financií SR vyhlásilo medzinárodný tender na privatizáciu Slovenskej poisťovne. Víťazom tendra na kúpu majoritného podielu štátu vo výške 66,79 percenta sa podľa rozhodnutia výberovej komisie stal práve Allianz AG Mníchov. Zmluva o predaji bola uzavretá 1. februára 2002, keď sa začala náročná príprava oboch spoločností na zlúčenie. Rok 2002 sa preto pre Slovenskú poisťovňu i Allianz poisťovňu vyznačoval najmä náročným procesom zlučovania, pričom nová spoločnosť ponúka svoje služby pod názvom Allianz - Slovenská poisťovňa od 1. januára 2003.

Základné informácie:
Allianz - Slovenská poisťovňa poskytuje svojim klientom kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia a tiež v poistení podnikateľov a priemyslu. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., je najväčšou komerčnou univerzálnou poisťovňou na Slovensku, a to i napriek stále silnejúcej konkurencii.