AIDA

Slovenská sekcia medzinárodného združenia pre poistné právo – AIDA

Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Tajomník sekcie: JUDr. Milan Daráš, Slovenská asociácia poisťovní

Medzinárodné združenie pre poistné právo – AIDA
Svetová organizácia AIDA vznikla v roku 1960 z podnetu významných univerzitných profesorov zaoberajúcich sa problematikou poistného práva. AIDA má okrem Slovenskej sekcie Medzinárodného združenia pre poistné právo AIDA ďalších 57 národných sekcií.
AIDA pracuje formou svetových kongresov. Konajú sa konajú každé štyri roky a rokujú o aktuálnych otázkach z pohľadu poistného práva; v roku 2010 sa kongres konal v Paríži. Ústrednými témami kongresu bolo povinné poistenie, poistiteľný záujem – gambling a vplyv finančnej krízy na právny vývoj poistenia a zaistenia. Okrem toho sa každoročne organizujú medzinárodné a regionálne kolokviá.

Poslanie Slovenskej sekcie medzinárodného združenia pre poistné právo AIDA
Slovenská sekcia AIDA je združením fyzických, príp. právnických osôb, ktorých cieľom je presadzovať a rozvíjať spoluprácu svojich členov v poistnom práve a príbuzných odboroch. AIDA bola zaregistrovaná ako združenie 13. novembra 1998 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-14637. Je zriadená za účelom riešenia právnych otázok súvisiacich s využívaním výsledkov medzinárodných skúseností v oblasti poistného práva a prezentácie slovenského poisťovníctva v zahraničí.

Členská základňa

Slovenská sekcia AIDA má 29 členov, z toho je 8 právnických osôb a 21 fyzických osôb.....viac

Prihláška za člena:

fyzická osoba 

- právnická osoba