Škody po zemetrasení na východnom Slovensku

11. October 2023

Kto má nárok na poistné plnenie a ako postupovať

Súčasťou krytia živelných rizík v poistení nehnuteľností a zariadenia domácnosti je aj riziko zemetrasenia. Ak ľudia, ktorí škody utrpeli, majú toto riziko poistené, môžu žiadať poisťovňu o poistné plnenie, teda o náhradu škôd, ktoré im zemetrasenie spôsobilo.

Škody na domoch a bytoch budú uhrádzané z poistenia nehnuteľností a škody na zariadení – ako vybavenie domov, nábytok, elektronika, zničené osobné veci z poistenia zariadenia domácnosti – preto je ideálne mať kombináciu týchto poistení.

To, či je riziko zemetrasenia zahrnuté v základnom alebo rozšírenom balíku poistenia majetku, záleží od

·        ponuky produktov konkrétnej poisťovne,

·        toho, aké riziká si klient pri uzatváraní poistenia vyberie ako tie, voči ktorým chce mať dom alebo byt chránený,

·        roku uzavretia poistnej zmluvy – pri starších poistkách môže riziko zemetrasenia byť súčasťou voliteľného balíka pripoistení, čiže rozšíreného krytia.

Klientom teda odporúčame preštudovať si ich poistnú zmluvu a príslušné poistné podmienky.

Zemetrasenie zaraďujú poisťovne medzi tzv. živelné riziko, definujú ho ako otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi, pohybom v zemskej kôre.

Poistné podmienky niektorých poisťovní za poistené riziko považujú zemetrasenie, ktoré dosahuje určitý stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia (EMS-98), a to v mieste poistenia, kde nastala poistná udalosť (nie v epicentre). Niektoré poisťovne a ich poistné produkty naopak poskytujú krytie škôd spôsobených zemetrasením bez ohľadu na stupeň/silu zemetrasenia.

Členské poisťovne SLASPO prijímajú už od pondelňajšieho večera hlásenia o škodách po zemetrasení. K dnešnému dňu (11. 10. 2023) je evidovaných už viac ako 1000 škôd.

Pri odhade celkovej sumy poistených škôd sú poisťovne zatiaľ opatrné, pretože vo veľa prípadoch je potrebné urobiť dôkladné obhliadky, z ktorých bude zrejmé, či súčasné čísla budú približne rovnaké alebo násobne väčšie, no už teraz možno hovoriť o miliónových škodách.

Poistnú udalosť je možné nahlásiť telefonicky alebo prostredníctvom webovej stránky poisťovne. Obhliadky nehnuteľností sú realizované v jednoduchších prípadoch na diaľku prostredníctvom videoobhliadky, v prípade väčších poškodení poisťovňa vyšle technika na posúdenie a zdokumentovanie rozsahu škody.

Podľa zákona má poisťovňa povinnosť vyplatiť poistné plnenie do 15 dní od skončenia šetrenia poistnej udalosti – teda, keď je po kontrole podkladov známe, koľko má poistenému zaplatiť. Ak nie je možné skončiť šetrenie do 1 mesiaca, poistený má nárok na zálohu na poistné plnenie, o ktoré musí poisťovňu požiadať.

Na stiahnutie - Škody po zemetrasení na východnom Slovensku - informácia SLASPO

Archív aktualít