Regulované subjekty nekonečným zdrojom príjmov štátu

15. February 2023

Osobitný odvod je opäť na stole. Pokračuje tak destabilizácia lokálneho podnikateľského prostredia.

Financovanie daňovej a odvodovej reformy a protiinflačných opatrení vládna garnitúra prenáša na podnikateľov. V návrhu novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý je v týchto dňoch prerokovávaný v NR SR, vidí vláda okamžité zdroje na ich krytie.

Návrh novely zákona rozširuje okruh subjektov, ktoré by mali odvod platiť, na všetky subjekty, ktoré vykonávajú činnosť na základe povolenia vydaného alebo udeleného NBS (podľa posledných informácií aj banky) a zvyšuje sadzbu odvodu na trojnásobok.

Citlivo vnímame potrebu adresnej pomoci v súčasnej zložitej ekonomickej situácii pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Zvýšenie osobitného odvodu však aj napriek tomu považujeme za škodlivý návrh, ktorý  
vo výsledku ohrozí slovenskú ekonomiku.

Trváme na tom, že zákony s výrazným vplyvom na ekonomickú činnosť majú byť prijímané iba s účinnosťou od 1. januára a prijatiu zákona má predchádzať riadny legislatívny proces s odbornou diskusiou dotknutých subjektov, vyčíslením dopadov na podnikateľské prostredie a časovým rámcom platnosti. Tieto aspekty v predkladanej novele absentujú.

Návrh prichádza v čase výraznej inflácie a nutnosti implementácie nových účtovných štandardov IFRS 17 a 9. Po schválení novely zákona hrozí, že sumár daní a odvodov poistného  sektora  presiahne  50 % hrubého prevádzkového výsledku. Navýšenie daňových  a odvodových povinností o desiatky mil. eur pre poistný sektor, ktorý má čistý zisk na úrovni 180 - 200 mil. eur a pritom odvádza štátu ročne vyše 170 mil. eur, môže spôsobiť niektorým spoločnostiam výrazné problémy.

Pri poisťovniach štát navyše nepochopiteľne pokračuje v zvýhodňovaní poisťovní z iných členských štátov, ktoré na Slovensku pôsobia na základe „európskeho pasu – Freedom of Services“, ktoré pod osobitný odvod nespadajú. Ten odvedú iba poisťovne so slovenskou licenciou a pobočky poisťovní iných členských štátov a po novom to ročne bude cca 30 mil. eur.

Úlohou poistenia je krytie rizika, ochrana hodnôt – života, majetku. Ten, kto si poistenie kupuje, riziko prenáša na poisťovňu. Je zodpovedný, chráni si dobrovoľne svoj život, majetok. V období ekonomickej nestability je poistenie jedným z účinných nástrojov, ako sa v prípade neočakávaných nepriaznivých udalostí v živote vyhnúť pádu do „záchrannej siete“ štátu a odľahčiť sociálnemu systému. Táto skutočnosť je však štátom dlhodobo prehliadaná a poistenie nie je podporované ani morálne, ani motivované akýmkoľvek finančným zvýhodnením alebo daňovou úľavou.

„Banky a poisťovne sú pevnou súčasťou finančného trhu. Poisťovníctvo klientom poskytuje pridanú hodnotu ochrany pred vlastnými rizikami a generuje významné hodnoty pre národné hospodárstvo“, uvádza výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Martin Kaňa.

„Rozumieme potrebe vlády hľadať prostriedky na financovanie protiinflačných opatrení, no rovnako podporujeme apel bankového sektora (TS SBA) a upozorňujeme, že osobitný odvod neúmerne zvýši daňové zaťaženie regulovaných subjektov. Dôsledkom odvodu  bude tlak na zvyšovanie cien tovarov a služieb dotknutých firiem a zníženie objemu prostriedkov na investície, nehovoriac o znížení konkurencieschopnosti slovenských firiem vďaka osobitnému odvodu platnému iba na Slovensku“, dodáva Martin Kaňa.

TS SLASPO osobitny odvod 1502 2023 - na stiahnutie

Archív aktualít