Asistenčné služby poisťovní

28. June 2021

Stanovisko SLASPO v reakcii na informácie asociácie Žltý Anjel Asistance24

Tvrdenie Asociácie Žltý Anjel Asistance24, že poisťovne hrubo porušujú zákon o PZP, tým, že pre likvidáciu poistnej udalosti využívajú zmluvné asistenčné služby, je nepochopením právnych predpisov a nezakladá sa na pravde.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
č. 381/2001 Z. z. v platnom znení (zákon o PZP) ukladá držiteľovi, prevádzkovateľovi alebo nájomcovi motorového vozidla povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti pre prípad, že by motorovým vozidlom bola spôsobená škoda inému. Štát uložením tejto povinnosti zabezpečuje, aby poškodený dostal čo najrýchlejšie náhradu utrpenej škody aj v prípade, že by to škodca nebol schopný zaplatiť sám. Uzavretím poistenia si škodca zabezpečí, že to namiesto neho zaplatí poisťovňa.

Pri uzatváraní poistenia si povinná osoba vyberá nielen poisťovňu, ale aj rozsah služieb, ktoré mu poisťovňa v súvislosti s týmto poistením bude poskytovať. Väčšina poisťovní, ktoré majú oprávnenie poskytovať tento typ poistenia, ponúka k samotnému poisteniu zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla aj tzv. asistenčné služby, ktoré sú zákonom o poisťovníctve definované nasledovne:

„Asistenčnou službou je pomoc vo forme peňažného plnenia alebo vecného plnenia poskytovaná osobám, ktoré sa dostanú do ťažkostí počas cestovania, keď sú mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo keď sú mimo miesta svojho obvyklého pobytu, spočívajúca v záväzku poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť uvedenú v prílohe č. 1 časti A bode 18, poskytnúť na základe vopred zaplateného poistného okamžitú pomoc oprávnenej osobe podľa poistnej zmluvy, keď sa táto osoba ocitne v ťažkej situácii
v dôsledku poistnej udalosti; vecné plnenie môže byť poskytované aj na základe zmluvného vzťahu osobou inou ako poisťovňa a poskytovanie pomoci nezahŕňa opravu, údržbu, záručný servis, oznámenie poskytnutia pomoci, alebo sprostredkovanie poskytnutia pomoci.“

Pri uzatváraní poistnej zmluvy poistený dostáva aj informáciu, kde a akým spôsobom môže v prípade poistnej udalosti kontaktovať poisťovňu alebo asistenčnú službu poisťovne, ako nahlásiť, že spôsobil škodu (teda že vznikla poistná udalosť) a akú súčinnosť má poskytnúť poisťovni pri zisťovaní rozsahu škody, ktorú je potrebné za neho nahradiť. Kontaktovaním asistenčnej služby poisťovne si poistený (vinník/škodca) zabezpečí, že odstránenie následkov dopravnej nehody prebehne v súlade s poistnou zmluvou – teda aj predpisov o výške náhrady škody. Pre poškodeného je asistenčná služba poisťovne vinníka/škodcu zasa garanciou, že s likvidáciou následkov nehody a poistnej udalosti ako takej, nebude mať žiadne dodatočné náklady.

Ak teda účastníci dopravnej nehody majú vo svojom poistení zodpovednosti dohodnuté aj poistenie asistenčných služieb, je legitímne, aby pri dopravnej nehody tieto služby využili a v tom prípade sa na mieste nehody asistenčné služby, resp. ich zmluvní partneri, oprávnene pohybujú. V prípade, že škodca alebo poškodený nehodlá využiť svoje právo na už zaplatené služby a požiada o pomoc pri nehode iný subjekt (odťahovú službu, servis a pod.), v tom prípade ide o novú zmluvu, ktorú treba uzavrieť (ústne alebo písomne) priamo pri dopravnej nehode. Náklady vyplývajúce z takejto zmluvy budú poisťovňou rešpektované len do výšky, ktorá by poškodenému prislúchala podľa príslušných právnych predpisov o náhrade škody.

Asistenčné služby sú súčasťou poisťovacej činnosti, preto ich môže vykonávať iba poisťovňa, ktorá má  povolenie vykonávať činnosť uvedenú v prílohe č. 1 časti A bode 18 zákona o poisťovníctve, ale môže na to využívať nezávislé podnikateľské subjekty, ktoré na základe zmluvného vzťahu môžu v jej mene poskytovať vecné plnenie. To, akým spôsobom a v akom rozsahu používajú poisťovne vlastné asistenčné služby, teda vyplýva priamo zo zákona a označiť to za diskriminačné, znamená hlboké nepochopenie súvislostí.

Spôsob fungovania asistenčných služieb,  vrátane regionálnej dostupnosti a logistiky, je vecou obchodných zmlúv medzi poisťovňami a ich zmluvnými asistenčnými službami.

Dokument na stiahnutie - Asistenčné služby poisťovní

Archív aktualít