Slovenská asociácia poisťovní zriadila útvar ombudsmana

11. apríl 2017

Alternatívne riešenie sporov už aj v poisťovníctve

Slovenská asociácia poisťovní zriadila útvar ombudsmana

 

Slovenská asociácia poisťovní je od 4. apríla 2017 zapísaná ako subjekt alternatívneho riešenia sporov v zozname Ministerstva hospodárstva SR[1]. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ARSS) SLASPO na tento účel zriadila osobitný útvar ombudsmana.

 „Členské poisťovne SLASPO sa rozhodli podporiť zriadenie ombudsmana na pôde SLASPO ako krok smerom k ochrane spotrebiteľa – slabšej zmluvnej strany, so zámerom, aby si spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo u nezávislého a nestranného ombudsmana, ktorý má zo zákona povinnosť postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov všetkých strán sporu. Kvalifikovane vedený spotrebiteľský spor má sledovať ochranu všetkých strán aj tým, že sa spor vyrieši za spolupráce poisťovne mimosúdne – u ombudsmana. Záujmom oboch strán je vyhnúť sa tak zdĺhavému, často finančne náročnému súdnemu, či inému mimosúdnemu konaniu,“ uviedla generálna riaditeľka SLASPO, JUDr. Jozefína Žáková.

Poistná zmluva zo svojej podstaty patrí medzi zložitejšie kontrakty vyvolávajúce rad otázok a  často aj nedorozumení. Úlohou ombudsmana je pomôcť spotrebiteľovi vec pochopiť, a ak sa dá, pomôcť  urovnať vzniknuté nedorozumenie, či prípadný spor. Na druhej strane sa zároveň vytvára priestor pre zlepšenie a skvalitnenie služieb poisťovní na základe nezávislej spätnej väzby od ombudsmana.

Útvar ombudsmana bude riešiť spotrebiteľské spory z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom SLASPO). Spotrebiteľ (fyzická osoba nepodnikateľ) má právo obrátiť sa na ombudsmana s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu v prípade, ak členská poisťovňa SLASPO odpovedala na jeho sťažnosť/žiadosť o nápravu zamietavo alebo neodpovedala vôbec.  Cieľom konania pred ombudsmanom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Podrobnosti konania pred ombudsmanom upravuje zákon o ARSS, ako aj Pravidlá útvaru ombudsmana SLASPO pri alternatívnom riešení sporov. Tieto dokumenty a informácie o podmienkach a spôsobe podania podnetu spotrebitelia nájdu na www.poistovaciombudsman.sk.

Činnosť poisťovacieho ombudsmana nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu a uplatniť si svoje právo na súde.


Archív aktualít