Ako funguje poisťovníctvo

19. júl 2012

Európska federácia národných asociácií poisťovní Insurance Europe pripravila brožúru Ako funguje poisťovníctvo, v ktorej širokej verejnosti približuje podstatu poisťovníctva, princípy jeho fungovania a jeho význam nielen pri ochrane zdravia, životov a majetku, ale poukazuje naň ako na veľkého finančného investora, ktorý má v ekonomike významnú stabilizačnú a anticyklickú funkciu. Sekretariát Slovenskej asociácie poisťovní pripravil jej preklad a umiestňuje ju na svoju webovú stránku. Pripravili sme jej vydanie aj v printovej podobe, aby sa dostala do rúk čo najširšiemu okruhu občanov. Veríme, že týmto krokom Insurance Europe i SLASPO prispejú k zvyšovaniu finančnej gramotnosti obyvateľstva, racionálnemu spotrebiteľskému správaniu a vyššiemu rešpektu verejnosti k poisťovníctvu.

JUDr. Jozefína Žáková
generálna riaditeľka
Slovenskej asociácie poisťovní

Poistenie je základným kameňom moderného života. Bez poistenia by nemohli správne fungovať mnohé oblasti dnešnej spoločnosti a ekonomiky. Poisťovací priemysel poskytuje krytie ekonomických, klimatických, technologických, politických a demografických rizík, čo uľahčuje každodenný život jednotlivcom i firmám v podnikaní, inováciách a rozvoji. Napriek tomu spôsob fungovania a význam poisťovníctva sa stále dostatočne nechápe. Táto brožúra má cieľ vysvetliť, ako poisťovníctvo funguje, aký je jeho význam a v čom spočíva dôležitosť regulačného prostredia pri maximalizácii výhod, ktoré môže poisťovníctvo prinášať.

Obsah

Ako funguje poisťovníctvo: základy / 4

Ďalšie podrobnosti / 6

Čo sa dá poistiť? /10

Prečo potrebujeme poistenie? /13

Prečo je regulačné prostredie dôležité? /16

Príloha: Ako sa počíta poistné? /20

Brožúru nájdete tu.

Anglickú verziu nájdete tu.

Archív aktualít