Odborné skúšky

Odborné skúšky:

Termíny odborných skúšok a prihlasovanie

Konanie skúšky distančnou formou:

Odbornú skúšku vykonáva účastník elektronickým spôsobom prostredníctvom osobného počítača alebo notebooku v miestnosti kde sa osobne nachádza bez účasti iných osôb. Nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu skúšky je kvalitné a stabilné pripojenie na internet. Účastník skúšky musí mať zároveň k dispozícii 2 funkčné kamery (jednou kamerou môže byť aj telefón, ktorý má zabudovanú kameru) a mikrofón.

Prihlásenému účastníkovi budú zaslané 2 e-mailové správy deň pred konaním skúšky:

     1. Pozvánka od SLASPO na odbornú skúšku s informáciami o spôsobe realizovania skúšky a jej priebehu spolu s linkom na adresu prideleného testu

     2. E-mail z webového systému Supervisor pre zabezpečenie audiovizuálneho prenosu

Účastník skúšky  je povinný sprístupniť organizátorovi skúšky svoj osobný počítač v rozsahu prístupu na pracovnú plochu alebo do zoznamu aktivít prebiehajúcich na tomto počítači, ktorý umožňuje skúšobnej komisii identifikovať akúkoľvek aktivitu, ktorú skúšaný vykonáva na osobnom počítači počas konania odbornej skúšky. Druhá, externá kamera (napr. kamera na telefóne) zároveň sníma aktivitu účastníka počas skúšky (miestnosť, prípadne účastníka z iného uhla).

Po nastavení a spustení audiovizuálneho procesu bude účastník pokračovať vo výkone skúšky podľa pokynov skúšobného komisára.

Podrobnejšie informácie k audiovizuálnemu prenosu  budú zaslané prihlásenému účastníkovi v osobitnej e-mailovej správe z webového systému https://www.supervisor.click/ , ktorá bude obsahovať:

  • Dátum a čas konania skúšky,
  • Link na URL adresu pripojenia na vzdialený dozor nad vykonávaním skúšky,
  • Samostatný odkaz na kameru č. 3,
  • Poučenie o nutnosti stabilného a kvalitného internetového pripojenia, webkamery a aktualizovaného internetového prehliadača,
  • Link na ktorom si účastník môže ešte pred konaním odbornej skúšky otestovať, resp. preveriť nastavenie svojho počítača.

Účastník odbornej skúšky dištančnou formou prihlásením sa na túto formu odbornej skúšky berie na vedomie a súhlasí so špecifikami takto vykonanej odbornej skúšky a vyhlasuje, že sa oboznámi so všetkými informáciami, ktoré dostane na svoju emailovú adresu pred konaním odbornej skúšky.

Viac informácii o priebehu dištančnej formy si nájdete na tomto linku: Supervisor.click

Základné informácie

Poverenie zabezpečovať odborné skúšky Poverenie zabezpečovať odborné skúšky distančnou formou

Skúšobný poriadok platný od 01. 06. 2020

Opatrenie NBS o odbornej skúške platné od 23. 02. 2018

Otázky na skúšky platné od 25. 04. 2019 pre termíny od 13. 05. 2019 !!!

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve platný od 23. 02. 2018

Prihlasovanie sa na odborné skúšky od 1.12.2011 - pokyny !!!

Zoznam osôb, ktoré absolvovali odbornú skúšku (zapísané v zozname NBS) hľadajte osobu podľa priezviska s použitím diakritiky (to znamená použiť mäkčene a dĺžne)!!!