Základné informácie

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 96/2010 Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) získala poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou.

Pri strednom stupni odbornej spôsobilosti ide o podriadených finančných agentov a zamestnancov samostatných finančných agentov, ktorí musia skúšku absolvovať najneskôr do 30. septembra 2011. Ďalšie informácie k prispôsobeniu sa zákonu o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve môžete najsť v metodickom usmernení NBS č. 5/2009.

SLASPO sa rozhodla robiť skúšky prezenčnou listinnou formou v jednom termíne o kapacite 100 ľudí.

Výška poplatkov za vykonanie skúšky je stanovená Opatrením NBS č. 9/2010 v § 3 ods.1 písm. a) 30 eur za každý sektor, ak sa odborná skúška vykonáva prezenčným spôsobom. V rámci absolvovania skúšky prihlásení záujemcovia budú mať možnosť upevniť svoje vedomosti prostredníctvom nášho e-learningu (ktorý v najbližších dňoch dávame do prevádzky) bezplatne. SLASPO pripravilo publikáciu z učebných textov poisťovníctva, ktorých je autorom. Publikáciu si môžete zakúpiť v Slovenskej asociácii poisťovní, Drieňová 34, Bratislava (9. poschodie) alebo v kníhkupectvách Elita od pondelka 8. 11. 2010.  

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke NBS.