Udržateľnosť poistenia na hrane

14. november 2018

Má slovenský poistný sektor šancu prežiť súčasný nadmerný tlak európskej a domácej regulácie a pomerne nepriaznivý vývoj na finančných trhoch? Čo všetko ovplyvňuje v súčasnosti poisťovníctvo na Slovensku? Ako zabezpečiť udržateľnosť poistenia? Výzvy, príležitosti a hrozby pre poisťovníctvo rezonovali jedenástym ročníkom konferencie SLASPO fórum 2018.

Podpora udržateľnosti sa v rámci EÚ rieši hlavne v súvislosti s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií, ktorý je súčasťou iniciatívy Európskej komisie v oblasti udržateľného rozvoja. Majú ním byť položené základy pre rámec EÚ, ktorý kladie do centra pozornosti finančného systému environmentálne, sociálne a riadiace (ESG – t. j. Environmental, Social, Governance) faktory s cieľom podporiť transformáciu hospodárstva Európy na ekologickejší, odolnejší a obehový systém. Európsky poisťovací sektor ako najväčší  inštitucionálny investor sa týmto návrhom vážne zaoberá.

V slovenských podmienkach je udržateľnosť poistenia vnímaná skôr v zmysle, či slovenský poisťovací sektor „prežije“ nadmernú a nie celkom kvalitnú reguláciu a enormnú daňovo-odvodovú záťaž.

„Udržateľnosť životného poistenia je hraničná, vzhľadom na dlhodobo nízke možnosti zhodnotenia finančných investícií z technických rezerv. Na Slovensku absentuje legislatívna podpora komerčného životného poistenia. To je aj dôvod, že poistenie nemôže prispievať k významnejšej podpore rozvoja slovenského kapitálového trhu, ale ani k  podpore obyvateľstva pri zabezpečení na starobu“, uviedol Vladimír Bakeš, prezident Slovenskej asociácie poisťovní.

Neživotné poistenia, hlavne poistenie motorových vozidiel, sú vystavené veľkej záťaži ­– vysoká škodovosť, nepriaznivý kombinovaný ukazovateľ, veľká neistota spôsobená nepredvídateľnými rozhodnutiami súdov hlavne v oblasti tzv. nemajetkovej ujmy. Tento druh poistenia je navyše mimoriadne citlivý na akékoľvek legislatívne zmeny a do cenotvorby vstupujú faktory, ktoré poisťovne nie vždy dokážu dostatočne predikovať.

„Daňové a odvodové zaťaženie v roku 2019 bude podľa odhadov predstavovať takmer 50 % prevádzkového výsledku poisťovní. Je namieste skončiť s krátkodobými nesystémovými krokmi a pozrieť sa do budúcnosti, aké miesto má mať v rámci ekonomiky poistný sektor o 10  20 rokov“, apeloval Vladimír Bakeš.

V čase prípravy smernice regulujúcej poisťovaciu činnosť Solvency II (ktorá trvala mnoho rokov) sa po vypuknutí finančnej krízy v roku 2008 zapracovali aj mnohé sprísnené mechanizmy, ktoré mali eliminovať možnosť „krachu“ poisťovne a tým aj potrebu vytvárania povinných garančných schém. Prekvapujúco sa táto téma otvára opäť. EIOPA (európsky orgán dohľadu nad poisťovníctvom) práve ukončila konzultáciu na túto tému a všetko nasvedčuje tomu, že bude Európskej komisii odporúčať, aby boli garančné schémy povinné. Účastníci panelovej diskusie upozornili na dopad prípadného zavedenia garančných systémov na poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu.

Poisťovníctvo z druhej strany – ďalšia panelová diskusia publicistov a odborníkov z praxe ocenených v minulých ročníkoch konferencie cenou Františka Prochotského, ktorou SLASPO vyzdvihuje autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva dokázala, že úloha médií pri zvyšovaní povedomia o poisťovníctve a finančnej gramotnosti verejnosti je nezastupiteľná.

Slovenská asociácia poisťovní každoročne na konferencii udeľuje cenu Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva, oceňuje tých, ktorých práca pomáha tvoriť reálny obraz poisťovníctva a zvyšovať úroveň povedomia o ňom. Cenu Františka Prochotského za rok 2018 získal pán Ľuboslav Kačalka, ekonomický komentátor denníka Hospodárske noviny.

Tlačová správa

 

Archív aktualít