Odklad platenia poistného nie je riešenie

02. apríl 2020

Ako reprezentant poisťovní pôsobiacich na Slovensku citlivo vnímame a chápeme nepriaznivú situáciu našich klientov v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19.  Poisťovne ju tiež pociťujú v plnom rozsahu tak, ako všetci obyvatelia, inštitúcie aj podniky. Aj poisťovne fungujú s obmedzeným počtom zamestnancov, z ktorých  väčšina musí pracovať z domu. Napriek tomu plnia všetky svoje záväzky z poistných zmlúv a v rámci svojich možností robia všetko preto, aby klientom uplatňovanie ich nárokov zjednodušili a pomohli im v núdzi.

Výplaty poistných plnení poskytujú  tak, ako doteraz  a súčasná situácia dokonca spôsobila to, že vo väčšom rozsahu, ako obvykle. Živelné pohromy, havárie, úrazy, aj kriminalita, sa totiž odohrávajú bez ohľadu na pandémiu.

Poisťovne musia vyvíjať enormné úsilie, aby v tejto situácii dokázali plniť svoju funkciu bez toho, aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich vlastného hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje, a tými je práve poistné. Poistníci pravidelnými platbami poistného vytvárajú rizikový fond, z ktorého sa vyplácajú poistné plnenia tým, u ktorých nastala poistná udalosť – straty poistených sú kryté poistným od členov tohto rizikového spoločenstva. V tejto situácii preto nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny (plošný) odklad platieb poistného. Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov.

Naviac ­– súčasné právne normy neupravujú prerušenie poistenia, a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy, a tým aj zánik poistnej ochrany. V takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých  dôsledky môžu mať zničujúci dopad na jeho ekonomickú situáciu, a to iba preto, že chcel ušetriť  niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom. Dôsledky napr. havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia živiteľa rodiny, bývajú často fatálne.

 V čase neistoty je preto poistenie jednou z mála istôt, keďže pri katastrofách dokáže zmierniť aspoň ich finančné následky.

 

Odklad platenia poistného nie je riešenie - na stiahnutie

Archív aktualít