Neplatná technická a emisná kontrola - povinnosti vodiča - užitočné informácie

07. apríl 2020

SLASPO na svojej webovej stránke 20. marca 2020 zverejnila informáciu, že poisťovne v súvislosti s likvidáciou škôd z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ktoré vznikli nehodami alebo škodovými udalosťami, individuálne hodnotia prípadné dôsledky neplatnosti technickej (TK) a emisnej kontroly (EK), ktoré vznikli v dôsledku pozastaveného výkonu TK a EK nariadením vlády SR kvôli epidémii corona vírusu, a to v prípadoch, ak ich platnosť skončila v období od 12. 3. 2020 až do skončenia mimoriadneho stavu.

Poisťovatelia aj po opätovnom otvorení staníc technickej kontroly (od 30. 3. 2020) naďalej posudzujú prípady, pri ktorých nahlásená poistná udalosť súvisí s motorový vozidlom (MV), ktorému sa platnosť povinnej TK/EK skončila do 12. 3. 2020 individuálne a zohľadňujú okolnosti, za ktorých predmetná situácia nastala.

Upozorňujeme, že poisťovateľ môže skúmať aj to, do akej miery má prípadný zhoršený technický stav vozidla vplyv na vznik škody. Ak by sa napríklad preukázalo, že MV nemá platnú TK/EK už od 1. 1. 2020 a technický stav vozidla mal priamu súvislosť s okolnosťami nehody, resp. s rozsahom škody, je možné, že sa bude neplatná TK posudzovať v neprospech toho, kto škodu spôsobil. Ak sa teda zistí, že termín na vykonanie TK uplynul klientovi vo februári a skôr, kedy nejestvovala žiadna prekážka na absolvovanie technickej kontroly,  pri poistnej udalosti môže poisťovateľ uplatňovať podmienky  zamietnutia alebo krátenia plnenia a zavedenia regresu v prípade poistenia PZP.

Po obnovení štandardného fungovania staníc TK/EK (v súčasnosti ešte fungujú v obmedzenom režime pre pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu), budú poisťovatelia v daných prípadoch postupovať štandardným (pôvodným) spôsobom, postupom ako pred mimoriadnou situáciou.

 

TK a EK - povinnosti vodiča - na stiahnutie

Archív aktualít