8%-ný odvod z neživotného poistenia

2016

Stanoviská SLASPO v procese tvorby návrhu novely zákona o poisťovníctve

22. 7. 2016 - SLASPO umiestnila na právny a informačný portál SLOV-LEX stanovisko k návrhu Ministerstva financií SR na rozšírenie odvodovej povinnosti 8 % na všetky odvetvia neživotného poistenia, v ktorom zhrnula argumenty proti zavedeniu takéhoto nesystémového opatrenia.

Stanovisko SLASPO k návrhu MF SR na rozšírenie odvodovej povinnosti 8 % na všetky odvetvia neživotného poistenia

26. 8. 2016 - SLASPO odmieta 8 %-ný odvod z neživotného poistenia, uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.

13. 9. 2016 - 8 %-ný odvod zasiahne poistených - Zhrnutie podstaty problému návrhu novely zákona o poisťovníctve, ktorý zavádza 8 % odvod z neživotného poistenia

21. 9. 2016 - Vláda 8 % schválila, SLASPO upozorňuje na dôsledky a trvá na zásadných pripomienkach

22. 9. 2016 - Namiesto jedného dvojnásobného odvodu majú poisťovne dva - Nové odvodové povinnosti ohrozia poisťovne a oberú poistených

13. 10. 2016 - SLASPO diskutuje s odbornou verejnosťou - Okrúhly stôl Nová skrytá daň - a čo bude ďalej, Súhrn faktov k 8 % odvodu pre okrúhly stôl SLASPO

31. 10. 2016 - SLASPO spúšťa kampaň proti likvidačnému 8 % odvodu z neživotného poistenia

11. 11. 2016 - Tlačovka SLASPO k 8 % odvodu a stanovisko

24. 11. 2016 - Návrh zákona o poisťovníctve - 8 % odvod z neživotného poistenia - bol schválený

8. 12. 2016 - Návrh novely zákona podpísal prezident SR.

 

2017

7. 2. 2017 - 8 %-ný odvod a nové ceny poistiek

28. 9. 2017 - Na stránke Finančnej správy SR boli zverejnené dva nové dokumenty:

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/info-k-aktual-povinnostiam/ostatne

1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo otázky a odpovede k 8 % odvodu z neživotného poistenia.

Okrem iného sa v materiáli uvádza: "Za nové zmluvy sa považujú poistné zmluvy uzavreté po 31. decembri 2016 a poistné zmluvy, pri ktorých má poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne po 31. decembri 2016 právo: jednostranným úkonom alebo na základe dohody zmeniť výšku poistného, jednostranným úkonom alebo konkludentne predĺžiť poistnú dobu, jednostranným úkonom alebo na základe dohody meniť a dopĺňať predmet poistenia, jednostranným úkonom alebo na základe dohody ukončiť poistnú zmluvu." 

FS - Informácia k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia

REPORT From a payer of the levy on non-life insurance business premiums under Section 68a the Act No 39/2015 on insurance and on amendments to certain laws, as amended

2. Ďalej bola zverejnená aj Informácia k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.

 

6. 10. 2017 - NOVÉ !!! - Do procesu pripomienkovania bola daná predbežná informácia k návrhu zákona o dani z poistenia - link na dokument na portáli Slov-Lex