Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku za rok 2021 – predbežné údaje

Predbežné údaje k 31.12.2021 z dát z NBS 

Do výkazov už nie sú zahrnuté údaje za  UNIQA poisťovňa, a. s., ktorá sa transformovala na UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Údaje za spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s., ktorá sa v decembri transformovala na Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sú zahrnuté iba do výkazu S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti. Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. ukončila poisťovaciu činnosť 20.12.2021, ale účtovnú závierku zostavovala až k 31.12.2021, kedy už nebola poisťovňou,  a v účtovnej závierke  sú zahrnuté významné transakcie, ktoré nesúvisia s poisťovacou činnosťou, preto výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky za spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. nie je zahrnutý do agregovaného výkazu za poisťovne .

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021

SE.02.01  Súvaha

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia