Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu za rok 2021 -predbežné údaje

Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu) - predbežné údaje

Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. ukončila poisťovaciu činnosť 20.12.2021, ale účtovnú závierku zostavovala až k 31.12.2021, kedy už nebola poisťovňou,  a v účtovnej závierke  sú zahrnuté významné transakcie, ktoré nesúvisia s poisťovacou činnosťou, preto výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky za spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. nie je zahrnutý do agregovaného výkazu za poisťovne  a pobočky poisťovní iných členských štátov.

VUP(Bil) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021  za všetky poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu.