Poisťovne využívajú poznanie minulosti a odhad budúcnosti

19. jún 2020

Pri tvorbe poistných produktov poisťovne vychádzajú z potrieb súčasnosti, z množstva historických údajov a tiež z predpokladov a odhadov budúceho vývoja. Do rozhodovania o vývoji produktov vstupujú rozmanité faktory – tie, ktoré môžu ovplyvniť ľudský život, rôznorodé vonkajšie vplyvy, dianie v spoločnosti a mnohé iné. Demografické zmeny v rámci celého sveta sú závažným celospoločenským javom, ktorý má výrazný vplyv na všetky oblasti podnikania, poisťovníctvo nevynímajúc.

Európska komisia vydala (17. 6. 2020) správu o dopade demografickej zmeny na budúci vývoj Európy, berúc do úvahy aj súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Prináša zaujímavé demografické údaje posledných rokov z jednotlivých krajín EÚ a odhad ich vplyvu na budúci vývoj v rôznych oblastiach ako napr. pracovný trh, zdravotná starostlivosť, verejné rozpočty, dostupnosť služieb.

Dokument na stiahnutie v anglickom jazyku - European Commission Report on the Impact of Demographic Change

 

Archív aktualít