Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 4. štvťrok 2018

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu)

Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) k 31.12.2018.  

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky.

vup_1_sum_20181231_POIST_SUM.xlsx

SE.02.01  Súvaha

SE_02_01_16_sum_20181231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S_05_01_01_sum_20181231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S_12_01_01_sum_20181231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.17.01  Technické rezervy neživotného poistenia

S_17_01_01_sum_20181231_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx