4. štvrťrok 2017 - definitívne údaje

Agregované údaje za poistný trh (za poisťovne a za pobočky poisťovne z iného členského štátu)

 VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017  (dáta z 26.4.2019) za všetky poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu.

Niektoré pobočky poisťovne z iného členského štátu ešte nepotvrdili NBS, že ide o auditované údaje.

vup_1_sum_20171231_POI_ZAI_POB_SUM_ver1_VY.xlsx