Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného

17. January 2019

Ministerstvo financií SR predložilo 15. 1. 2019 do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh vyhlášky[1], ktorou sa má ustanoviť vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného. V predkladacej správe sa uvádza, že návrh má za cieľ touto zrozumiteľnou informáciou pomôcť klientom poisťovní pochopiť, komu platia, za čo platia a koľko platia z celkovej sumy poistného.

Vyhláška navrhuje tri typy informačných formulárov:

- vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi,

- vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi,

- vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného v neživotnom poistení.

 

Podľa SLASPO uvedené formuláre – tak, ako sú navrhnuté – neprinesú klientom žiadnu zmysluplnú informáciu. Asociácia verí, že ministerstvo financií bude v pripomienkovom konaní otvorené odbornej a korektnej diskusii. MPK k návrhu končí 5. 2. 2019.

Problematický obsah

SLASPO považuje navrhnutý obsah formulárov za veľmi problematický, pretože bude klientov viac zavádzať, ako informovať. Osobitne to platí pre investičné životné poistenia, kde môže byť  formulár vyplnený iba s použitím fikcie, že počas dojednanej poistnej doby alebo 10 rokov pri poistnej zmluve na dojednanej na dobu určitú, sa nezmení hodnota podielov. Klient teda dostane pri uzatváraní zmluvy prakticky nepoužiteľnú informáciu, pretože hodnota podielov sa mení zvyčajne každý pracovný deň. Podobne je tomu aj pri informácii o „sume určenej na sporenie“ v životnom poistení, keďže v poistení nejde o sporenie – tento pojem sa podľa NBS v poistení ani nesmie používať.

Chýbajú praktické informácie

Navrhnutý formulár má obsahovať údaje so slabou, až žiadnou výpovednou hodnotou pre klienta, ale údaje ktorým by rozumel (napr. suma dane z poistenia) tam byť nemajú. Navyše už teraz klient dostáva okrem poistnej zmluvy a Všeobecných poistných podmienok viacero informačných formulárov, ktoré už podobné informácie obsahujú. Duplikovanie formulárov klienta v konečnom dôsledku obťažuje a zahlcuje.

Náklady na úpravu IT systémov

Pre poisťovne je náročné vyplniť formulár navrhnutým spôsobom, pretože v takejto štruktúre jednotlivé položky poistného pri konkrétnej zmluve nesleduje. Preto by museli pomerne zložitým spôsobom meniť svoje informačné systémy, a zvyšovať tak svoje náklady. Odhad predkladateľa, že náklady budú minimálne a čas na vyplnenie maximálne 10 minút, je nereálny.

Štát tlačí poisťovne do porušovania hospodárskej súťaže

Poisťovne budú prostredníctvom formulárov informovať  o svojej stratégii pri cenotvorbe, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Preto očakávame, že sa o tento návrh bude zaujímať aj Protimonopolný úrad. Navyše – žiadne iné podnikateľské subjekty (dokonca ani subjekty s monopolným alebo významným postavením) obdobnú povinnosť informovať o jednotlivých zložkách svojej ceny nemajú, čo považujeme za diskriminačné.

SLASPO, 17. 1. 2019

Stanovisko SLASPO (pdf)

Archív aktualít