Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku 3. štvrťrok 2018

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 30.9.2018 za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovní iných členských štátov) z dát z NBS z 26.11.2018

vup_1_sum_20180930_POIST_SUM_ver1_VY.xlsx

Agregované výkazy podľa Solvency II k 30.9.2018 - dáta z NBS z 11.12.2018

SE.02.01 Súvaha

SE_02_01_17_sum_20180930_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

S_05_01_02_sum_20180930_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

S_12_01_02_sum_20180930_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx

S.17.01 Technické rezervy neživotného poistenia

S_17_01_02_sum_20180930_POI_CELK_SII_ver1_VY.xlsx