Agregované údaje za poisťovne so sídlom na Slovensku a za pobočky poisťovne z iného členského štátu 4. štvrťrok 2016

VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016  za všetky poisťovne a pobočky poisťovne z iného členského štátu

vup_1_sum_20161231_POI_ZAI_POB_SUM.xlsx