Rok 2016

Zoznam článkov


4. štvrťrok - definitívne údaje
Agregované údaje za poisťovne (bez údajov za pobočky poisťovne z iného členského štátu) z koncoročných reportov Solvency II za rok 2016 a z výkazu VUP (BIL) 1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky.


1. štvrťrok 2016
Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.


2. štvrťrok 2016
Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.


3. štvrťrok 2016
Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.


4. štvrťrok - predbežné údaje

Sumárne výkazy, ktoré poisťovne reportujú NBS. Výkazy neobsahujú údaje za pobočky poisťovne z iného členského štátu.
Výkazy Solvency II boli spracované 19.5.2017, výkaz vybraných údajov z UZ bol spracovaný 6.6.2017.